Karako
Chinese or Korean Children
IMARI
Tojin-mon
Chinese or Korean people,
non-Japanese in general
Sometsuke Tojin-mon Futatsuki Wan        
Ami-tojin
A tojin fisherman with a net
Sometsuke Hikite-gata Kobachi           
1800 - 1840
Inbande Karako-mon Plate
1890 - 1920     No.49
People
Jinbutsu
A human figure or figures