IMARI
Ryu
A dragon
Some-nishiki Nagazara            
1750 - 1780   No.112
Danryu
A circular dragon
Sometsuke Kikka-gata Nagazara          
1760 - 1790    No.116
Unryu
A dragon in clouds
Mythical Creatures
Iroe Unryu-mon Hikitegata Hachi
1840 - 1860      No.111