Futatsuki Wan
A lidded bowl
Some-nishiki Futatsuki Wan
1820 -1860
Meshibitsu
A rice serving container
Hana-karakusa meshibitsu
1820 - 1840
Futatatsuki hachi   
1860 - 1880     No.54
Shapes & Sizes of Bowls or Cups
IMARI
Futamono
A lidded bowl or container               
Sometsuke Futatsuki Wan
1840 - 1880
Futatsuki Hachi
A lidded Bowl
Designs