Archive
Hizen Imari Porcelain
No.11
Sometsuke Funagata Plate

1880 - 1920
Meiji - Taisho
1890 - 1926