Archive
Seto Mino Porcelain
Bakumatsu-Meiji Period    1854 - 1890
Bakumatsu-Meiji