Archive
Kaga Kutani Porcelain
Showa       1926 - 1970
Bakumatsu-Meiji
Bakumatsu-Meiji Imari     1854 - 1890